CHÍNH SÁCH GIAO HÀNG

1. Amigo Fintech và/hoặc Nhà cung cấp được chỉ định sẽ giao Sản phẩm cho Khách hàng sau khi Khách hàng thanh toán Số tiền trả trước. Nhà cung cấp được chỉ định sẽ thay mặt Amigo Fintech thu số tiền này.

Khách hàng hiểu rõ và đồng ý rằng thời điểm giao Sản phẩm cho Khách hàng theo quy định của Điều này chỉ mang tính chỉ dẫn và tương đối. Trong trường hợp Amigo Fintech phải trì hoãn việc giao Sản phẩm hoặc không đáp ứng được thời điểm giao Sản phẩm theo Điều này, Amigo Fintech sẽ thông báo cho Khách hàng về thời điểm dự kiến giao Sản phẩm hoặc những thay đổi khác (nếu có).

Trong trường hợp Sản phẩm không được Amigo Fintech giao cho Khách hàng trong vòng 01 (một) tháng kể từ thời điểm phải giao Sản phẩm theo quy định, Hợp đồng sẽ tự động bị hủy bỏ. Amigo Fintech sẽ không phải chịu bất kỳ trách nhiệm nào đối với Khách hàng ngoài việc hoàn trả lại Số tiền trả trước.

2. Trong trường hợp Sản phẩm được giao cho Khách hàng theo địa chỉ giao hàng được quy định cụ thể tại Phần II – Thông tin Sản phẩm của Hợp đồng, Amigo Fintech hoặc Nhà cung cấp được chỉ định sẽ chịu chi phí giao Sản phẩm cho Khách hàng. Trong trường hợp do lỗi của Khách hàng dẫn đến việc Sản phẩm không thể giao cho Khách hàng tại địa chỉ giao hàng đã thoả thuận, Khách hàng sẽ phải chịu chi phí cho việc giao Sản phẩm.

4.3. Ngay khi Sản phẩm được giao cho Khách hàng, Khách hàng chịu trách nhiệm kiểm tra và/hoặc thử Sản phẩm. Amigo Fintech hoặc Nhà cung cấp được chỉ định chỉ chịu trách nhiệm thay thế Sản phẩm trong trường hợp Sản phẩm bị lỗi, hoặc bị hư hỏng trước trong quá trình vận chuyển hoặc không phù hợp với nội dung quy định tại Phần II – Thông tin Sản phẩm của Hợp đồng.

4.3. Ngay khi nhận, kiểm tra và/ hoặc thử Sản phẩm, Khách hàng sẽ ký phiếu giao nhận trong đó ghi rõ thời gian nhận Sản phẩm (Ngày nhận) và Hợp đồng.

Khách hàng hiểu rõ và đồng ý rằng chữ ký của Khách hàng trên phiếu giao nhận là bằng chứng có giá trị cao nhất và cuối cùng xác nhận về việc Khách hàng đã nhận Sản phẩm trong tình trạng đáp ứng yêu cầu. Mọi rủi ro về mất mát hoặc hư hỏng đối với Sản phẩm sẽ được chuyển giao cho và do Khách hàng gánh chịu kể từ Ngày nhận.

4.4. Quyền sở hữu đối với Sản phẩm sẽ chỉ được chuyển cho Khách hàng khi:

  • Nếu Sản phẩm thuộc loại tài sản không phải đăng ký quyền sở hữu theo quy định của Pháp luật: Quyền sở hữu đối với Sản phẩm sẽ được Amigo Fintech bảo lưu theo quy định tại Điều 6 của Điều khoản & Điều lệ, và sẽ được chuyển cho Khách hàng khi Khách hàng đã thanh toán đầy đủ toàn bộ Giá bán và hoàn thành các nghĩa vụ khác phát sinh (nếu có) theo quy định tại Hợp đồng; hoặc
  • Nếu Sản phầm thuộc loại tài sản phải đăng ký quyền sở hữu theo quy định của Pháp luật: Quyền sở hữu đối với Sản phẩm sẽ được chuyển cho Khách hàng sau khi Các Bên hoàn tất thủ tục đăng ký cấp Giấy chứng nhận quyền sở hữu cho Khách hàng. Amigo Fintech sẽ cung cấp đầy đủ các hồ sơ, tài liệu liên quan hỗ trợ Khách hàng thực hiện việc xin cấp Giấy chứng nhận quyền sở hữu sau khi Sản phẩm được giao cho Khách hàng. Chi phí cho việc đăng ký cấp Giấy chứng nhận quyền sở hữu sẽ thuộc về Khách hàng.