Điều kiện & Điều Khoản

Mua sắm thả ga với Insta

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Điều kiện & Điều Khoản

Dành cho khách hàng mua trả góp
ĐIỀU KHOẢN VÀ ĐIỀU KIỆN CHO KHÁCH HÀNG MUA HÀNG TRẢ GÓP

Nội dung các điều kiện và điều khoản Thỏa thuận sử dụng dịch vụ dưới đây (Thỏa thuận) cùng với “Phiếu đăng ký kiêm hợp đồng mua hàng trả góp” tạo thành một Hợp đồng mua hàng trả góp giữa Amigo Fintech và Khách hàng (Sau đây gọi tắt là Hợp đồng). 

Điều 1: Định nghĩa

1.1. Amigo Fintech là Công ty Cổ phần Công nghệ Tài chính Bằng Hữu;  

1.2. Số tiền trả trước là số tiền đặt cọc mà Khách hàng có nghĩa vụ thanh toán trước cho Amigo Fintech ngay tại thời điểm ký kết Hợp đồng này để mua Sản phẩm, được quy định tại Phần II – Thông tin Sản phẩm của Hợp đồng;  

1.3. Số tiền còn lại là số tiền còn lại của Giá bán sau khi trừ đi Số tiền trả trước mà Khách hàng phải thanh toán cho Amigo Fintech để sở hữu Sản phẩm, được quy định tại Phần II – Thông tin Sản phẩm của Hợp đồng;  

1.4. Kỳ thanh toán là chu kỳ tính theo ngày giữa hai Ngày thanh toán hàng tháng liên tiếp, được quy định tại Phần II – Thông tin Sản phẩm của Hợp đồng;    

1.5. Giấy chứng nhận quyền sở hữu là văn bản chứng nhận quyền sở hữu Sản phẩm do Cơ quan Nhà nước cấp cho Amigo Fintech hoặc chủ sở hữu Sản phẩm (trong trường hợp Sản phẩm thuộc loại tài sản buộc phải đăng ký quyền sở hữu theo quy định của Pháp luật);  

1.6. Hợp đồng là Phiếu đăng ký kiêm hợp đồng mua hàng trả góp này mà trên cơ sở đó, Amigo Fintech bán Sản phẩm cho Khách hàng;  

1.7. Khách hàng là cá nhân mua Sản phẩm và là người có thông tin xác định được quy định cụ thể tại Phần I – Thông tin chi tiết của Khách hàng của Hợp đồng này;  

1.8. Khoản phạt chậm thanh toán là số tiền Khách hàng phải trả cho Amigo Fintech do không thanh toán hoặc thanh toán không đầy đủ Số tiền thanh toán hàng tháng vào Ngày thanh toán hàng tháng tương ứng, được quy định cụ thể tại Điều 3.6 của Hợp đồng;  

1.9. Ngày thanh toán hàng tháng là ngày đến Kỳ thanh toán mà Khách hàng phải thanh toán Số tiền thanh toán hàng tháng cho Amigo, được quy định tại Phần II – Thông tin Sản phẩm của Hợp đồng;  

1.10. Nhà cung cấp được chỉ định là đại lý hoặc nhà phân phối hoặc pháp nhân khác được Amigo Fintech chỉ định để cung cấp Sản phẩm cho Khách hàng;

1.11. Ngày làm việc là bất kỳ ngày nào, trừ ngày thứ Bảy, Chủ nhật, các ngày nghỉ lễ, tết và các ngày nghỉ khác theo quy định của Pháp luật;  

1.12. Sản phẩm là (các) hàng hoá và quyền sử dụng dịch vụ kèm theo có thông tin xác định được quy định cụ thể tại Phần II – Thông tin Sản phẩm của Hợp đồng này;  

1.13. Pháp luật là pháp luật của nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam;  

1.14. Số tiền thanh toán hàng tháng là khoản tiền Khách hàng có nghĩa vụ thanh toán cho Amigo Fintech vào Ngày thanh toán hàng tháng, được quy định tại Phần II – Thông tin Sản phẩm của Hợp đồng;  

1.15. Chính sách hoàn trả là tập hợp các điều khoản và điều kiện được Amigo Fintech công khai, sửa đổi, bổ sung theo từng thời điểm và phù hợp với quy định của Pháp luật, điều chỉnh quy trình Khách hàng trả lại Sản phẩm không mong muốn hoặc bị lỗi mà Khách hàng đã mua trước đó. Khách hàng được coi là hoàn toàn biết và đồng ý về Chính sách hoàn trả sau khi ký kết Hợp đồng;

1.16. Giá bán là tổng giá trị khoản tiền mà Khách hàng có nghĩa vụ thanh toán cho Amigo Fintech để sở hữu Sản phẩm;  

1.17. Địa điểm Sản phẩm là bất kỳ nơi nào Sản phẩm đang hiện hữu;  

1.18. Pháp luật là toàn bộ các quy định pháp luật hiện hành của Việt Nam có liên quan đến hoặc điều chỉnh mối quan hệ giữa Amigo Fintech và Khách hàng theo Hợp đồng, bao gồm những quy định được sửa đổi, bổ sung tùy từng thời điểm;  

1.19. Cơ quan Nhà nước là các cơ quan, chính quyền các cấp của Việt Nam hay người có thẩm quyền của các cơ quan đó, có quyền, trách nhiệm cấp các văn bản hành chính liên quan đến Hợp đồng hoặc yêu cầu Amigo Fintech và Khách hàng cung cấp, thực hiện các nghĩa vụ theo quy định của Pháp luật.

Điều 2: Thỏa thuận bán hàng

Amigo Fintech đồng ý bán và Khách hàng đồng ý mua Sản phẩm theo các điều khoản và điều kiện được quy định tại Hợp đồng.  

Điều 3: Thanh toán cho Sản phẩm

3.1. Ngay sau khi được Amigo Fintech chấp thuận đề nghị mua Sản phẩm, Khách hàng phải thanh toán Số tiền trả trước cho Amigo Fintech thông qua Nhà cung cấp được chỉ định do Amigo Fintech ủy quyền thu hộ. Số tiền trả trước được khấu trừ vào nghĩa vụ thanh toán Giá bán của Khách hàng. Số tiền chưa thanh toán  được khách hàng thanh toán cho Amigo theo các quy định của Điều 3 dưới đây.  

3.2. Đối với các tháng tiếp theo của Hợp đồng, Khách hàng có nghĩa vụ thanh toán Số tiền chưa thanh toán cho Amigo Fintech theo các Kỳ thanh toán, cụ thể: Khách hàng sẽ thanh toán Số tiền thanh toán hàng tháng cho Amigo Fintech vào Ngày thanh toán hàng tháng theo quy định của Hợp đồng. Trong trường hợp Ngày thanh toán hàng tháng không phải là Ngày làm việc, Số tiền thanh toán hàng tháng sẽ được Khách hàng thanh toán vào Ngày làm việc tiếp theo.  

3.3. Khách hàng hiểu rõ và đồng ý rằng Amigo Fintech sẽ không có nghĩa vụ phải: (i) Gửi bảng kê hàng tháng, hoặc (ii) Thông báo trước Ngày thanh toán hàng tháng; hoặc (iii) Trực tiếp thu Số tiền thanh toán hàng tháng từ Khách hàng. Khách hàng có trách nhiệm thanh toán Số tiền thanh toán hàng tháng đúng hạn theo quy định của Hợp đồng mà không cần sự thông báo, nhắc nhở hoặc yêu cầu của Amigo Fintech.  

3.4. Khách hàng thanh toán cho Amigo Fintech bằng đồng Việt Nam, theo phương thức thanh toán được quy định cụ thể tại Phần II – Thông tin Sản phẩm của Hợp đồng.  

3.5. Trường hợp Khách hàng lựa chọn thanh toán bằng hình thức tự động khấu trừ Số tiền thanh toán hàng tháng từ tài khoản thanh toán của Khách hàng vào Ngày thanh toán hàng tháng, Khách hàng, bằng Hợp đồng này hoặc thông qua văn bản theo mẫu của ngân hàng hoặc tổ chức tài chính cung cấp dịch vụ thanh toán của Khách hàng, đồng ý ủy quyền không hủy ngang cho ngân hàng hoặc tổ chức tài chính cung cấp dịch vụ thanh toán của Khách hàng được tự động trích Số tiền thanh toán hàng tháng từ tài khoản của Khách hàng và chuyển trực tiếp vào tài khoản được chỉ định bởi Amigo Fintech vào Ngày thanh toán hàng tháng.  

Khách hàng cam kết duy trì trong tài khoản sử dụng để thanh toán cho Amigo Fintech theo quy định tại Điều 3.4 này một khoản tiền đủ để thanh toán Số tiền thanh toán hàng tháng khi đến Ngày thanh toán hàng tháng.  

3.6. Đối với mỗi lần Khách hàng không thanh toán hoặc không thanh toán đầy đủ Số tiền thanh toán hàng tháng vào Ngày thanh toán hàng tháng tương ứng, Khách hàng sẽ phải trả cho Amigo Fintech Khoản phạt chậm thanh toán là 5,000 (năm nghìn) đồng Việt Nam nhân với số ngày chậm thanh toán tính từ Ngày thanh toán hàng tháng cho đến khi Số tiền thanh toán hàng tháng này được thanh toán đầy đủ. Tuy vậy, Khoản phạt chậm thanh toán mà Khách hàng phải trả cho Amigo Fintech tính theo Điều này sẽ không vượt quá 20%/ 01 (một) năm tính trên số tiền chậm thanh toán. Nội dung của Điều này không ảnh hưởng hay loại trừ bất kỳ quyền yêu cầu Khách hàng bồi thường hoặc biện pháp khắc phục nào khác của Amigo Fintech.  

3.7. Khách hàng có quyền thanh toán Số tiền thanh toán hàng tháng trước Ngày thanh toán hàng tháng tương ứng mà không phải chịu phạt hay phải xin chấp thuận trước của Amigo Fintech.  

3.8. Trong trường hợp trong một Kỳ thanh toán, Khách hàng thanh toán cho Amigo Fintech số tiền lớn hơn Số tiền thanh toán hàng tháng, thì Amigo Fintech sẽ quản lý số tiền chênh lệch không tính lãi, và sẽ dùng để khấu trừ vào Số tiền thanh toán hàng tháng của Kỳ thanh toán kế tiếp. Trong trường hợp sau khi khấu trừ vào Kỳ thanh toán kế tiếp, số tiền còn thừa sẽ được khấu trừ tiếp vào Kỳ thanh toán liền sau và thực hiện tương tự đến khi khấu trừ hết phần chênh lệch.  

3.9. Khách hàng có quyền yêu cầu hủy Hợp đồng hoặc đổi/ trả Sản phẩm theo quy định tại Chính sách hoàn trả của Amigo Fintech hoặc Nhà cung cấp được chỉ định (một bản sao tài liệu này có thể được cung cấp theo yêu cầu của Khách hàng).  

Điều 4: Giao nhận – Chuyển giao rủi ro và quyền sở hữu Sản phẩm

4.1. Amigo Fintech và/hoặc Nhà cung cấp được chỉ định sẽ giao Sản phẩm cho Khách hàng sau khi Khách hàng thanh toán Số tiền trả trước.  

Khách hàng hiểu rõ và đồng ý rằng thời điểm giao Sản phẩm cho Khách hàng theo quy định của Điều này chỉ mang tính chỉ dẫn và tương đối. Trong trường hợp Amigo Fintech phải trì hoãn việc giao Sản phẩm hoặc không đáp ứng được thời điểm giao Sản phẩm theo Điều này, Amigo Fintech sẽ thông báo cho Khách hàng về thời điểm dự kiến giao Sản phẩm hoặc những thay đổi khác (nếu có).  

Trong trường hợp Sản phẩm không được Amigo Fintech giao cho Khách hàng trong vòng 01 (một) tháng kể từ thời điểm phải giao Sản phẩm theo quy định tại Điều 4.1, Hợp đồng sẽ tự động bị hủy bỏ. Amigo Fintech sẽ không phải chịu bất kỳ trách nhiệm nào đối với Khách hàng ngoài việc hoàn trả lại Số tiền trả trước.  

4.2. Trong trường hợp Sản phẩm được giao cho Khách hàng theo địa chỉ giao hàng được quy định cụ thể tại Phần II – Thông tin Sản phẩm của Hợp đồng, Amigo Fintech hoặc Nhà cung cấp được chỉ định sẽ chịu chi phí giao Sản phẩm cho Khách hàng. Trong trường hợp do lỗi của Khách hàng dẫn đến việc Sản phẩm không thể giao cho Khách hàng tại địa chỉ giao hàng đã thoả thuận, Khách hàng sẽ phải chịu chi phí cho việc giao Sản phẩm.  

4.3. Ngay khi Sản phẩm được giao cho Khách hàng, Khách hàng chịu trách nhiệm kiểm tra và/hoặc thử Sản phẩm. Amigo Fintech hoặc Nhà cung cấp được chỉ định chỉ chịu trách nhiệm thay thế Sản phẩm trong trường hợp Sản phẩm bị lỗi, hoặc bị hư hỏng trước trong quá trình vận chuyển hoặc không phù hợp với nội dung quy định tại Phần II – Thông tin Sản phẩm của Hợp đồng. 

4.4. Ngay khi nhận, kiểm tra và/ hoặc thử Sản phẩm, Khách hàng sẽ ký phiếu giao nhận trong đó ghi rõ thời gian nhận Sản phẩm (Ngày nhận).  

Khách hàng hiểu rõ và đồng ý rằng chữ ký của Khách hàng trên phiếu giao nhận là bằng chứng có giá trị cao nhất và cuối cùng xác nhận về việc Khách hàng đã nhận Sản phẩm trong tình trạng đáp ứng yêu cầu. Mọi rủi ro về mất mát hoặc hư hỏng đối với Sản phẩm sẽ được chuyển giao cho và do Khách hàng gánh chịu kể từ Ngày nhận.  

4.5. Quyền sở hữu đối với Sản phẩm sẽ chỉ được chuyển cho Khách hàng khi:  

Nếu Sản phẩm thuộc loại tài sản không phải đăng ký quyền sở hữu theo quy định của Pháp luật: Quyền sở hữu đối với Sản phẩm sẽ được Amigo Fintech bảo lưu theo quy định tại Điều 6 của Hợp đồng, và sẽ được chuyển cho Khách hàng khi Khách hàng đã thanh toán đầy đủ toàn bộ Giá bán và hoàn thành các nghĩa vụ khác phát sinh (nếu có) theo quy định tại Hợp đồng; hoặc  

(ii) Nếu Sản phầm thuộc loại tài sản phải đăng ký quyền sở hữu theo quy định của Pháp luật: Quyền sở hữu đối với Sản phẩm sẽ được chuyển cho Khách hàng sau khi Các Bên hoàn tất thủ tục đăng ký cấp Giấy chứng nhận quyền sở hữu cho Khách hàng. Amigo Fintech sẽ cung cấp đầy đủ các hồ sơ, tài liệu liên quan hỗ trợ Khách hàng thực hiện việc xin cấp Giấy chứng nhận quyền sở hữu sau khi Sản phẩm được giao cho Khách hàng. Chi phí cho việc đăng ký cấp Giấy chứng nhận quyền sở hữu sẽ thuộc về Khách hàng.  

      Ngay sau khi được cấp Giấy chứng nhận quyền sở hữu, Các Bên thực hiện việc thế chấp Sản phẩm theo quy định tại Điều 6 của Hợp đồng.

Điều 5. Bảo hành

5.1. Trừ các nghĩa vụ bảo hành không thể bị loại trừ theo quy định của Pháp luật hoặc các nghĩa vụ bảo hành được quy định rõ ràng trong thẻ bảo hành (nếu có) được giao nhận cùng với Sản phẩm, Amigo Fintech sẽ không có nghĩa vụ bảo hành trong các trường hợp, bao gồm nhưng giới hạn đối với, bất kỳ bảo hành nào liên quan đến chất lượng, vận hành, sử dụng, tính chất, tiêu chuẩn kỹ thuật, trình trạng không bị khuyết tật của Sản phẩm hay liên quan đến sự phù hợp. Trong phạm vi được Pháp luật cho phép, và trong khuôn khổ Hợp đồng này, tất cả các trường hợp bảo hành đó được từ chối và loại trừ.  

5.2. Khi ký kết Hợp đồng, Khách hàng tiếp tục công nhận và chấp thuận (a) rằng Amigo Fintech không phải nhà sản xuất, nhà nhập khẩu hoặc nhà phân phối trực tiếp sản phẩm, (b) rằng nhà sản xuất, nhà nhập khẩu và/hoặc nhà cung cấp được chỉ định tự chịu trách nhiệm cung cấp bất kỳ bảo hành nào đối với Sản phẩm và chịu trách nhiệm đối với bất kỳ thiệt hại hoặc mất mát nào phát sinh như hậu quả của bất kỳ khuyết tật nào trong sản phẩm, (c) rằng Amigo Fintech không chịu trách nhiệm về các bảo hành của bên thứ ba liên quan đến sản phẩm, và (d) rằng Nhà cung cấp được chỉ định không phải là Đại lý, đối tác hoặc đại diện của Amigo Fintech và Amigo Fintech không chịu trách nhiệm về bất kỳ điều gì mà Nhà cung cấp được chỉ định có thể trao đổi, thực hiện hoặc không thực hiệnvới Khách hàng.  

5.3. Khi trách nhiệm bảo hành của Amigo Fintech đối với Sản phẩm không thể bị loại trừ theo quy định tại Điều 5.1, các biện pháp khắc phục duy nhất và riêng biệt được Amigo Fintech quyết định thực hiện cho Khách hàng bao gồm: (i) sửa chữa hoặc thay thế Sản phẩm; hoặc (ii) hoàn trả hoặc chuyển trả Giá bán của Sản phẩm khi được phép trả lại theo quy định tại Chính sách hoàn trả.

Điều 6. Bảo đảm thực hiện Hợp đồng

6.1. Để đảm bảo Khách hàng thực hiện các thoả thuận tại Hợp đồng này:  

(i)    Nếu Sản phẩm thuộc loại tài sản không phải đăng ký quyền sở hữu theo quy định của Pháp luật: Amigo Fintech bảo lưu quyền sở hữu đối với Sản phẩm cho đến khi Khách hàng hoàn tất nghĩa vụ thanh toán Giá bán và các nghĩa vụ khác phát sinh (nếu có) theo quy định tại Hợp đồng; hoặc  

(ii) Nếu Sản phẩm thuộc loại tài sản phải đăng ký quyền sở hữu theo quy định của Pháp luật: Ngay sau khi Sản phẩm được giao cho Khách hàng theo quy định tại Điều 4 và Khách hàng đã hoàn tất các thủ tục đăng ký cấp Giấy chứng nhận quyền sở hữu đối với Sản phẩm, Khách hàng sẽ thế chấp Sản phẩm cho Amigo Fintech cho đến khi hoàn tất nghĩa vụ thanh toán Giá bán và các nghĩa vụ khác phát sinh (nếu có) theo quy định tại Hợp đồng. Bản gốc Giấy chứng nhận quyền sở hữu, mọi tài liệu liên quan đến quyền sở hữu Sản phẩm sẽ được Khách hàng giao cho Amigo Fintech lưu giữ và bảo quản trong suốt thời hạn thế chấp.  

Trong trường hợp quy định tại Điều 6.1.(ii), Amigo Fintech sẽ cung cấp cho Khách hàng bản sao Giấy chứng nhận quyền sở hữu, bản sao của các tài liệu liên quan đến quyền sở hữu Sản phẩm và bản gốc Giấy biên nhận của Amigo đối với Sản phẩm được thế chấp để đảm bảo quyền sử dụng Sản phẩm của Khách hàng trong thời hạn thế chấp.  

6.2. Amigo Fintech có quyền quyết định và thực hiện việc đăng ký biện pháp bảo đảm quy định tại Điều 6.1 tại Cơ quan Nhà nước. Trong trường hợp thực hiện việc đăng ký biện pháp bảo đảm, Amigo sẽ yêu cầu Cơ quan Nhà nước cấp bản sao văn bản chứng nhận đăng ký biện pháp bảo đảm và cung cấp bản sao này cho Khách hàng. Các chi phí cho việc đăng ký và yêu cầu cấp bản sao văn bản chứng nhận đăng ký biện pháp bảo đảm trong trường hợp này sẽ thuộc về Khách hàng. 

6.3. Trong suốt thời hạn bảo lưu quyền sở hữu Sản phẩm theo quy định tại Điều này, Khách hàng không được sử dụng Sản phẩm làm tài sản bảo đảm cho bất cứ nghĩa vụ nào khác của Khách hàng hay bất cứ chủ thể nào khác.  

6.4. Trong thời hạn bảo đảm, khi xảy ra bất kỳ sự kiện nào được quy định tại Điều 8.4, tùy thuộc vào quyết định của mình, Amigo Fintech có quyền gửi văn bản thông báo tới địa chỉ của Khách hàng thông qua thư bảo đảm, theo một trong hai trường hợp sau:  

Gửi Khách hàng văn bản thông báo về việc hành vi của Khách hàng thuộc một trong các trường hợp quy định tại Điều 8.4, đồng thời quy định thời hạn cụ thể để Khách hàng khắc phục hành vi theo yêu cầu của Amigo Fintech. Nếu quá thời hạn nêu tại Thông báo mà Khách hàng không khắc phục hành vi của mình thì Amigo Fintech có quyền thông báo đơn phương chấm dứt Hợp đồng với Khách hàng theo mục 6.2.(ii) dưới đây.  

Gửi Khách hàng văn bản thông báo chấm dứt Hợp đồng và xử lý tài sản bảo đảm. Sau 07 (bảy) ngày kể từ ngày Amigo Fintech gửi thông báo cho Khách hàng, Amigo Fintech có quyền thực hiện việc thu hồi Sản phẩm đang được Khách hàng chiếm giữ và sử dụng theo cách thức đã được nêu trong văn bản thông báo. Sau khi lấy lại hoặc thu giữ Sản phẩm, Amigo Fintech có quyền bán Sản phẩm cho bất kỳ bên thứ ba nào theo mức giá mà Amigo Fintech thấy phù hợp. Amigo Fintech có thể chỉ định Khách hàng, hoặc bất kỳ bên thứ ba nào bán Sản phẩm theo mức giá được Amigo Fintech chấp thuận. Khách hàng sẽ chịu mọi chi phí liên quan đến việc bán Sản phẩm theo quy định tại Điều này. Mọi khoản tiền thu được từ việc bán Sản phẩm cho bất kỳ bên thứ ba nào sẽ được xử lý theo quy định của Điều 9. 

Điều 7. Quyền và nghĩa vụ của Khách hàng

Khách hàng có quyền và nghĩa vụ như sau:  

7.1. Nhận bàn giao Sản phẩm từ Amigo Fintech hoặc Nhà cung cấp được chỉ định.  

7.2. Thanh toán Giá bán đầy đủ và đúng hạn theo quy định của Hợp đồng.  

7.3. Tự mình giữ gìn Sản phẩm tại địa chỉ giao hàng được xác định tại Phần II – Thông tin Sản phẩm và không được thế chấp, cầm cố, chuyển giao, trả lại, chuyển nhượng, trao đổi, cho, cho thuê, loại bỏ, bỏ hoặc chuyển việc nắm giữ Sản phẩm cho bất kỳ bên thứ ba nào một cách trực tiếp hoặc, gián tiếp hoặc tham gia giao dịch với bất kì bên thứ ba nào liên quan đến Sản phẩm mà không có sự chấp thuận bằng văn bản trước của Amigo Fintech. Thông báo cho Amigo Fintech về bất kỳ sự thay đổi nào về Địa điểm Sản phẩm.  

7.4. Sử dụng sản phẩm phù hợp, theo hướng dẫn của nhà sản xuất, và không được sửa đổi và thay thế Sản phẩm. Không được chuyển hoặc thay đổi hoặc cho phép chuyển hoặc thay đổi số nhận dạng hoặc số đăng ký hoặc nhãn hiệu trên sản phẩm, và không cho phép Sản phẩm bị ảnh hưởng xấu theo yêu cầu của Amigo Fintech, và phải đảm bảo rằng Sản phẩm được sử dụng một cách an toàn, không gây rủi ro cho sức khỏe.  

7.5. Chịu trách nhiệm đối với những thiệt hại và mất mát đối với hoặc gây ra bởi Sản phẩm; thay thế hoặc sửa chữa Sản phẩm nếu được Amigo Fintech yêu cầu cho đến khi Khách hàng hoàn tất nghĩa vụ thanh toán Giá bán.  

7.6. Thông báo bằng văn bản cho Amigo Fintech ngay lập tức đối với: (i) bất kỳ mất mát hoặc thiệt hại nào xảy ra cho Sản phẩm (mất mát hoặc thiệt hại xảy ra cho Sản phẩm đều không ảnh hưởng đến các nghĩa vụ của Khách hàng đối với việc thanh toán Số tiền thanh toán hàng tháng và các khoản thanh toán khác cho Amigo Fintech theo Hợp đồng); (ii) bất kỳ thay đổi nào liên quan đến các thông tin được Khách hàng cung cấp cho Amigo Fintech, bao gồm nhưng không giới hạn đối với các thông tin được quy định trong Hợp đồng này.

7.7. Không thực hiện trả hàng sau khi đã nhận bàn giao hàng.  

7.8. Cho phép Amigo Fintech kiểm tra Sản phẩm tại thời điểm thích hợp và vì mục đích đó, cho phép Amigo Fintech tiếp cận Địa điểm Sản phẩm bất kỳ khi nào theo yêu cầu của Amigo Fintech.  

7.9. Không thực hiện bất kỳ khiếu nại nào chống lại Amigo Fintech và sẽ chịu trách nhiệm đối với toàn bộ các khiếu nại, cũng như toàn bộ thiệt hại, chi phí và phí tổn gánh chịu bởi Amigo Fintech do hậu quả của việc khiếu nại từ bên thứ ba phát sinh từ thực trạng, tình trạng và việc sử dụng Sản phẩm.  

7.10. Nếu Sản phẩm phải đăng ký quyền sở hữu: (i) hợp tác cùng Amigo Fintech/Nhà cung cấp được chỉ định trong việc đăng ký quyền sở hữu Sản phẩm dưới tên Khách hàng; (ii) thanh toán mọi khoản phí và chi phí và phí tổn liên quan theo yêu cầu của các Cơ quan Nhà nước; (iii) mua bảo hiểm bắt buộc cho Sản phẩm theo quy định của Pháp luật.  

7.11. Chịu mọi chi phí và phí tổn liên quan phát sinh do việc không chấp nhận bàn giao, hoặc trì hoãn nhận bàn giao Sản phẩm, bao gồm nhưng không giới hạn đối với các chi phí vận chuyển, lưu trữ, quản lý, bảo quản Sản phẩm. Nếu khách hàng không nhận hoặc trì hoãn nhận Sản phẩm quá 05 (năm) ngày, Amigo Fintech có thể chấm dứt Hợp đồng này và giữ lại Khoản trả trước, phí hồ sơ theo quy định tại Điều 8.3 và Khoản thanh toán hàng tháng mà không ảnh hưởng đến bất kỳ quyền hoặc biện pháp khắc phục nào khác dành cho Amigo Fintech.  

7.12. Bồi thường cho Amigo Fintech đối với bất kỳ mất mát hoặc thiệt hại nào Amigo Fintech phải chịu do Khách hàng vi phạm các nghĩa vụ theo Hợp đồng này. và  

7.13. Khi chấm dứt hợp đồng này theo điều 8.4, (i) bàn giao và chuyển giao việc nắm giữ Sản phẩm trong tình trạng tốt nhất cho Amigo Fintech tại địa chỉ mà Amigo Fintech yêu cầu, (ii) thanh toán đầy đủ phần còn lại của Số tiền chưa thanh toán, và (c) thanh toán cho Amigo Fintech bất kỳ Khoản phạt chậm thanh toán nào và tất cả các khoản thanh toán khác đến hạn nhưng chưa được thanh toán theo Hợp đồng này.

Điều 8. Quyền và nghĩa vụ của Amigo Fintech

Amigo Fintech có quyền và nghĩa vụ như sau:  

8.1. Giao hoặc yêu cầu Nhà cung cấp được chỉ định giao Sản phẩm cho Khách hàng theo quy định tại Hợp đồng.  

8.2. Được quyền tìm kiếm và/ hoặc xác minh bất kỳ thông tin nào về Khách hàng và/hoặc Người Bảo Lãnh (nếu có) từ bất kỳ nguồn nào mà Amigo Fintech thấy phù hợp không giới hạn và cho phép bên thứ 3 được quyền chia sẻ lại các thông tin về Khách hàng cho Amigo Fintech  Trong phạm vi Hợp đồng này, Khách hàng tại đây cũng ủy quyền toàn bộ cho Amigo Fintech thu thập, sử dụng, tiết lộ và chia sẻ bất kỳ thông tin nào liên quan đến Khách hàng và/ hoặc Người Bảo Lãnh (nếu có) và/hoặc Hợp đồng này cho/với các nhà tư vấn, luật sư, kiểm toán viên, cơ quan thông tin tín dụng, công ty thu hồi nợ hoặc cho/với bất kỳ bên thứ ba nào mà Amigo Fintech tự cho là phù hợp.  

8.3. Được quyền quy định mức phí hành chính hoặc phí hồ sơ tùy từng thời điểm mà Amigo Fintech cho là hợp lý để trang trải các chi phí hành chính, chi phí và phí tổn phát sinh từ việc thu hoặc cố gắng thu bất kỳ khoản thanh toán nào mà Khách hàng chưa thanh toán khi đến hạn tương ứng. Khách hàng sẽ chịu trách nhiệm thanh toán các khoản phí đó theo thông báo của Amigo Fintech với mức được xác định trong bảng kê hoặc văn bản được Amigo Fintech cung cấp cho Khách hàng khi ký kết Hợp đồng.

8.4 Được quyền đơn phương chấm dứt Hợp đồng ngay lập tức khi xảy ra một trong những trường hợp sau:  

(i) Bất kỳ hoặc tất cả các thông tin Khách hàng cung cấp trong Hợp đồng này được chứng minh là gây nhầm lẫn, không chính xác hoặc sai ở bất kỳ khía cạnh quan trọng nào tại thời điểm cung cấp;  

(ii) Khách hàng không thanh toán Số tiền thanh toán hàng tháng vào Ngày thanh toán hàng tháng tương ứng và không thanh toán Số tiền thanh toán hàng tháng đó và Khoản phạt chậm thanh toán trong thời hạn 15 (mười lăm) ngày kể từ Ngày thanh toán hàng tháng của tháng vi phạm, không phụ thuộc vào việc Amigo Fintech có gửi thông báo cho Khách hàng hay không;  

(iii) Khách hàng chết hoặc bị Tòa án tuyên bố là đã chết và không có người thừa kế hoặc không có người thừa kế nào của Khách hàng đồng ý bị ràng buộc bởi các quy định của Hợp đồng này trong thời hạn 15 (mười lăm) ngày kể từ Ngày thanh toán hàng tháng của tháng tương ứng, không phụ thuộc vào việc Amigo Fintech có gửi thông báo cho Khách hàng hay không;  

(iv) Khách hàng vi phạm bất kỳ nghĩa vụ nào quy định tại Hợp đồng này;  

(v) Khách hàng bị đánh giá tín dụng kém bởi bất kỳ tổ chức tài chính nào;  

(vi) Sản phẩm bị mất cắp, mất hoặc bị phá hủy hoặc trở nên không phù hợp trong việc sử dụng không do lỗi của Amigo Fintech;  

(ix) Cơ quan thi hành án dân sự hoặc cơ quan tương tự khác kiểm soát hoặc thu giữ Sản phẩm hoặc bất kỳ tài sản nào của Khách hang theo yêu cầu của toà án; hoặc  

(x) Bên cho thuê của địa điểm nơi đặt Sản phẩm đe dọa, hoặc thực hiện các bước nhằm thu giữ hoặc kiểm soát Sản phẩm hoặc bất kỳ tài sản nào của Khách hàng.

8.5 Khi chấm dứt Hợp đồng này theo Điều 8.4, Amigo Fintech được quyền yêu cầu Khách hàng bàn giao và chuyển giao việc nắm giữ Sản phẩm và thanh toán đầy đủ phần còn lại của Số tiền chưa thanh toán, Khoản phạt chậm thanh toán và tất cả các nghĩa vụ thanh toán khác theo Hợp đồng này cho Amigo Fintech.  

8.6 Được quyền liên lạc với Khách hàng (trực tiếp, bằng điện thoại, nhắn tin, email hoặc bất kỳ phương thức nào khác) để thông báo thời gian, nghĩa vụ thanh toán và các chính sách bán hàng của Amigo Fintech.  

8.7. Các quyền, nghĩa vụ khác theo quy định của Hợp đồng và Pháp luật.

Điều 9. Bồi thường thiệt hại

9.1 Trong trường hợp Hợp đồng bị chấm dứt theo quy định tại Điều 8.4, Khách hàng phải bồi thường cho Amigo Fintech mọi mất mát và thiệt hại mà Amigo Fintech phải gánh chịu do việc chấm dứt Hợp đồng này, bao gồm nhưng không giới hạn:  

(i) Toàn bộ Khoản thanh toán hàng tháng mà Khách hàng chưa thanh toán, Khoản phạt chậm thanh toán và toàn bộ phần còn lại của Khoản còn lại;  

(ii) Tất cả các chi phí và phí tổn mà Amigo Fintech phải gánh chịu khi phải thực hiện việc yêu cầu Khách hàng thực hiện các nghĩa vụ thanh toán, hoặc khi phải thực hiện việc thu hồi, vận chuyển, bảo quản, sửa chữa và bán lại Sản phẩm.  

9.2 Khách hàng hiểu rõ và đồng ý rằng Amigo Fintech có quyền sử dụng khoản tiền thu được từ việc bán lại Sản phẩm theo quy định tại Điều 6.2 để bồi thường cho những mất mát và thiệt hại mà Amigo Fintech phải gánh chịu theo quy định tại Điều 9.1. Nếu khoản tiền thu được từ việc bán lại Sản phẩm không đủ để bồi thường cho toàn bộ mất mát và thiệt hại của Amigo Fintech, Khách hàng phải thanh toán cho Amigo Fintech khoản còn thiếu theo yêu cầu của Amigo Fintech. Nếu khoản tiền thu được từ việc bán lại Sản phẩm nhiều hơn toàn bộ mất mát và thiệt hại của Amigo Fintech, khoản tiền chênh lệch sẽ được Amigo Fintech trả lại cho Khách hàng.  

9.3. Amigo Fintech không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ thiệt hại hoặc tổn thất nào xảy ra do việc chậm giao Sản phẩm hoặc các trường hợp dẫn đến hủy bỏ Hợp đồng theo quy định tại Hợp đồng.  

9.4. Ngoài nghĩa vụ bồi thường thiệt hại do hành vi vi phạm Hợp đồng, Khách hàng đồng thời có nghĩa vụ thanh toán cho Amigo Fintech khoản tiền phạt vi phạm ở mức tối đa theo quy định của Pháp luật.

Điều 10. Điều khoản khác

10.1. Hợp đồng được điều chỉnh bởi Pháp luật của nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam.  

10.2. Trong trường hợp có bất kỳ tranh chấp nào phát sinh từ hoặc liên quan đến Hợp đồng này, Các Bên thống nhất sẽ tiến hành hòa giải một cách thiện chí tại Trung tâm hoà giải thương mại Quốc tế Việt Nam (VICMC) theo Quy tắc hòa giải của Trung tâm này. Các Bên sẽ bị ràng buộc bởi thỏa thuận giải quyết tranh chấp đạt được từ tiến trình hòa giải. Ngôn ngữ hoà giải bằng tiếng Việt.  

Nếu hoà giải không thành, một trong Các Bên có quyền đưa tranh chấp ra giải quyết tòa án có thẩm quyền. Tất cả các khoản phí, lệ phí liên quan đến việc giải quyết tranh chấp tại tòa án do bên thua kiện chi trả.  

10.3. Hợp đồng có hiệu lực kể từ ngày ký và sẽ tự động chấm dứt, tự động thanh lý, Các Bên được giải phóng khỏi toàn bộ quyền và nghĩa vụ của Hợp đồng trong trường hợp:  

(i) Theo thỏa thuận bằng văn bản được ký kết giữa Các Bên; hoặc  

(ii) Khách hàng hoàn thành tất toàn bộ nghĩa vụ thanh toán theo Hợp đồng và Amigo Fintech đã nhận được toàn bộ các khoản thanh toán theo Hợp đồng từ Khách hàng.

10.4. Nếu bất kỳ điều khoản nào của Hợp đồng bị vô hiệu theo quy định của Pháp luật, điều khoản đó sẽ được coi là bị loại bỏ ở phạm vi cần thiết để đảm bảo phù hợp với quy định của Pháp luật mà không làm ảnh hưởng đến hiệu lực chung của Hợp đồng. Các điều khoản còn lại của Hợp đồng vẫn có hiệu lực và các Bên sẽ tìm cách thay thế điều khoản bị loại bỏ trên bằng một điều khoản khác đáp ứng được mục tiêu giao kết ban đầu của Các Bên một cách tốt nhất.  

10.5. Điều khoản và điều kiện được thay đổi theo từng thời kỳ phù hợp với thực tế và chính sách của Amigo Fintech và cập nhật trên Website https://insta.vn/.

Máy Chiếu vvvvv                         v Mini Android Tyco D2300 Wifi
Máy Chiếu Mini Android Tyco D2300 Wifi

10,890,000 đ

15,000,000 đ

Máy chiếu android TYCO D2300 sử dụng hệ điều hành Android OS, được tùy biến để cài đặt thêm các ứng dụng Android thông qua WIFI Internet hoặc LAN. Cấu hình phần cứng mạnh mẽ và chất lượng cao làm tăng tính đa năng của sản phẩm, giúp bạn có thể sử dụng ở nhiều nhu cầu khác nhau như: giải trí, xem phim, nghe nhạc, bóng đá, phòng họp nhỏ…
Ghế Warrior Raider WGC206 Red
Ghế Warrior Raider WGC206 Red

2,900,000 đ

3,099,000 đ

Mẫu ghế Warrior Raider WGC206 Red có một không hai ngay khi ra mặt để tạo nên hot trend trong giới game thủ bởi tính sáng tạo và thiết kế ưu việt mà ghế mang tới cho người dùng.
Bộ Máy Tính Chơi Game CORE I5 10400F
Bộ Máy Tính Chơi Game CORE I5 10400F

18,200,000 đ

18,900,000 đ

- CORE I5 10400F - RAM 8G - GTX 1050 Ti 4G - SSD 240G - MÀN 24 IN
Bộ nồi từ 6 món Elo New Rubin Edition
Bộ nồi từ 6 món Elo New Rubin Edition

3,564,000 đ

5,990,000 đ

Bộ nồi 6 món ELO New Rubin Edition đến từ thương hiệu ELO của Đức. Sản phẩm của ELO đã rất được ưu chuộng tại thị trường Việt Nam hiện nay do nhiều ưu điểm nổi bật với một mức giá phải chăng.
Chăn ga gối Singapore Pyeoda Luxury 5 món
Chăn ga gối Singapore Pyeoda Luxury 5 món

2,300,000 đ

6,290,000 đ

Thương hiệu: Singapore Kích thước: free size Chất liệu: cotton + gấm
Máy rửa chén bát Bosch SMS46GI01P
Máy rửa chén bát Bosch SMS46GI01P

13,500,000 đ

23,500,000 đ

Máy rửa bát Bosch SMS46GI01P series 4, thiết kế kiểu dáng độc lập và được sản xuất và nhập khẩu nguyên chiếc từ Châu Âu, tích hợp các tính năng cơ bản, đáp ứng nhu cầu sử dụng hằng ngày của gia đình.
Máy Sấy Electrolux 8 Kg
Máy Sấy Electrolux 8 Kg

8,890,000 đ

9,990,000 đ

Loại máy sấy : Máy sấy cửa ngang Loại lồng sấy : Lồng ngang Trọng lượng sấy : 8.0 kg Công nghệ sấy : Sấy thông hơi Động cơ : Dây curoa Nhiệt độ sấy : 75 độ C
Lò nướng âm tủ Hafele HO-KT60B
Lò nướng âm tủ Hafele HO-KT60B

22,091,000 đ

25,990,000 đ

10 chế độ nướng, 15 chương trinh thiết lập. Màn hình màu TFT 4.3 inch. Dung tích: 66 lít. Cửa kính 3 lớp cách nhiệt . Điều khiển bằng 2 núm vặn và 1 màn hình cảm ứng.